top of page
主頁: Welcome

幼稚園設計
裝修工程

學校設計
裝修工程

非牟利機構NGO
教會
設計裝修工程

為什麼用彼劃?

設計裝修工程案例

幼稚園設計裝修

幼兒中心設計裝修

小學設計裝修

中學設計裝修

社會福利機構設計裝修

慈善機構設計裝修

​教會設計裝修

我們的客戶

保良局
東華三院
仁愛堂
香港明愛

九龍樂善堂

聖雅各福群會
香港中華基督教青年會
救世軍
耆康會
香港道教聯合會

香港基督教播道會聯會
香港聖公會

​仁濟醫院

​香港扶幼會

鄰舍輔導會

bottom of page